ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT van Typies Casting BV.
Typies Casting BV is gevestigd in Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 34268668.
Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze
Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in
alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van Typies Casting BV. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige bevatten. Typies Casting BV 
wordt hierna als “TYPIES” aangeduid.

Artikel 1. Begrippen

1.1 Talent: iedereen (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die door tussenkomst van of op voorstel van TYPIES wordt gekoppeld aan een productie van een opdrachtgever of deelneemt aan een optreden als artiest, (stem)acteur, model of (edel)figurant;
1.2 Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee TYPIES in een Overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan talent(en);

1.3 Overeenkomst: een tussen TYPIES en Opdrachtgever en/of een tussen TYPIES en Talent overeengekomen overeenkomst van opdracht.
1.4 Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddeling- of boekingsovereenkomst. Verricht per fax, telefoon, e-mail, post, persoonlijk;
1.5 Opdracht: een door opdrachtgever aan TYPIES verleende opdracht in de ruimste zin van het woord.

1.6  Uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord;

1.7  Bemiddelingsfee: bureaucommissie of agencyfee, een percentage dat in de verdiensten van talent zit of er bovenop komt. Fee die nooit voor het talent is, maar voor TYPIES of vooraf aangewezen partij.

1.8  Day fee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten;

1.9  Buy out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals internet, tv, narrow-casting, commercials, reclamefotografie, film, print etc.

1.10 Inschrijving: het opnemen van foto‟s en gegevens, waaronder privé details, maten en cv van het Talent in het bestand van TYPIES;
1.11 (Extra) Gebruiksrechten: alle bedragen verstaan die (mede) namens Talent aan Opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht voor gebruik van beeld 
– of geluidsmateriaal waar door Talent aan mee is gewerkt. Om “extra gebruiksrechten” gaat het als er sprake is van ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst herhaald, meer uitgebreid of langduriger gebruik;
1.12 Casting: de auditie of voorpresentatie welke aan een eventuele opdracht vooraf gaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, afspraken, aanbiedingen (offertes), bemiddelingen, werkzaamheden door TYPIES en op alle Overeenkomsten.
2.2 Voorzover Talent eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door TYPIES.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover TYPIES zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door TYPIES uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor TYPIES de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 3 Machtiging en Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Door inschrijving bij TYPIES heeft het Talent TYPIES gemachtigd om het Talent voor te stellen aan Opdrachtgevers voor deelname aan optredens. TYPIES behoudt zich te allen tijde het recht voor mensen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren. Tevens heeft het Talent TYPIES reeds nu voor alsdan bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van

opdrachten uitgevoerd door het Talent en eventuele daaruit voortvloeiende (extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in deze algemene voorwaarden. Als het Talent een agent heeft zal deze hiervoor zorg dragen en speelt TYPIES in beginsel geen rol tenzij hiertoe vooraf andere afspraken zijn gemaakt. Een agent is een bij de KVK aangesloten partij die hoofdzakelijk talentbemiddeling als werkzaamheden heeft.
3.2 Voor optredens waarbij TYPIES als eerste het Talent voorstelt voor deelname is het aan talent niet toegestaan om zich vervolgens voor dat optreden door een ander te laten vertegenwoordigen, dan wel zelf het optreden met Opdrachtgever overeen te komen. De afgesproken agencyfee komt TYPIES toe, tenzij voor het voorstel aan de klant het talent zijn of haar agent heeft doorgegeven en daar externe afspraken met TYPIES mee gemaakt zijn. 
Een agent is een bij de KVK aangesloten partij die hoofdzakelijk talentbemiddeling als werkzaamheden heeft. Een talent heeft zelf nooit recht op de agencyfee.
3.3 Het is het Talent niet toegestaan om buiten TYPIES om met klant(en) van TYPIES in contact te treden voor (eventuele) nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een opdracht.
3.4 TYPIES kan het Talent wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een optreden zonder instemming van het Talent.
3.5 TYPIES is gerechtigd beeld- en geluidsmateriaal van het Talent te gebruiken bij promotiereclame en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in publiciteitsmedia en internet, zonder dat hiervoor aan talent enige vergoeding verschuldigd is.
3.6 Indien het Talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door TYPIES voorgelegd aanbod voor een optreden ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen het Talent en de door TYPIES genoemde Opdrachtgever. Daardoor verbindt het Talent zich niet alleen jegens TYPIES maar ook jegens de door TYPIES genoemde Opdrachtgever om het optreden ook daadwerkelijk uit te voeren op de tijd, plaats en wijze zoals besproken en voor de genoemde beloning en volgens hetgeen nader bepaald is in deze algemene voorwaarden.
3.7 Indien daaromtrent niets nader bepaald is wordt iedere overeenkomst van opdracht voor een optreden geacht mede te behelzen een overeenkomst betreffende de gebruiksrechten waarbij alle gebruiksrechten en voorzover mogelijk alle overige auteursrechtelijke rechten in de meest ruime zin aan Opdrachtgever worden overgedragen en waarbij de overeengekomen beloning wordt geacht mede de wettelijke redelijke vergoeding voor deze overdracht te omvatten.
3.8 Doordat het Talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door TYPIES voorgelegd aanbod voor overdracht van (extra) gebruiksrechten ontstaat een (eventueel auteursrechtelijke) overeenkomst over (extra) gebruik van beeld- of geluidsmateriaal tussen het Talent en Opdrachtgever. 3.9 Indien Opdrachtgever een optie op of een boeking van een Talent wenst te annuleren, dan geldt dat dit voor in Nederland woonachtige Talenten meer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht dient te gebeuren. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. Voor annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen
honorarium, de bureaucommissie en administratiekosten met een minimum van 
€ 70,– verschuldigd per Talent. Voor annulering door de Opdrachtgever ter plaatse is de Opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd aan TYPIES.

Artikel 4 Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

4.1 Het Talent zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van TYPIES.
4.2 Het Talent verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de klanten, producten, diensten, bedrijfsvoering en organisatie van TYPIES, die het Talent in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.

4.3 Het Talent verplicht zich tevens om zijn eventuele Medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde geheimhouding op te leggen en zal hen zo nodig een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.
4.4 Het Talent draagt er zorg voor dat zijn Medewerkers die direct of indirect door het Talent worden ingeschakeld, opgelegde geheimhoudingsplicht na het eindigen van de Overeenkomst voortduurt.

4.5 Bij overtreding van enige verplichting van het Talent ingevolge het bepaalde in deze artikelen is het Talent, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,- aan TYPIES verschuldigd, onverminderd enig ander aan TYPIES toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

Artikel 5 Publiciteit en gebruik logo en/of naam van TYPIES

5.1 Het is het Talent niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TYPIES op enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot de Overeenkomst.
5.2 Het is het Talent niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TYPIES op enige wijze te verwijzen naar TYPIES als klant of gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van TYPIES.

Artikel 6 Castings en boekingen algemeen

6.1 Talent verklaart dat TYPIES gerechtigd is, voor zowel Opdrachtgever en het Talent boekingsovereenkomsten te sluiten, dit na het Talent hierover te hebben bericht. Er is voorts geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; TYPIES is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving geen arbeidsovereenkomst afgesloten.
6.2 Inschrijving van een Talent bij TYPIES geschiedt voor onbepaalde tijd. Na inschrijving dient het 
Talent (minimaal) twee keer per jaar zijn/haar foto‟s en privé-gegevens te updaten. Het ingeschreven Talent dient TYPIES tijdig op de hoogte te brengen/houden van uiterlijke veranderingen, adreswijzigingen, langdurig verblijf in het buitenland en langdurige ziektes etc.;
6.3 Het door het Talent verstrekte fotomateriaal wordt, tenzij anders overeengekomen, bij inschrijving eigendom van TYPIES en zal alleen worden gebruikt voor boekingsdoeleinden;
6.4 De beslissing om een Talent al dan niet in het bestand van TYPIES in te schrijven, dan wel een Talent uit te schrijven, berust geheel bij TYPIES en hoeft niet door haar te worden gemotiveerd.
6.5 Indien een ingeschreven Talent niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij TYPIES schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorwaarden, wordt het Talent geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd. Het, na inschrijving, niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepalingen of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan leiden tot uitschrijving bij TYPIES. Ook heeft TYPIES het recht het Talent (na inschrijving) aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade of overlast, welke veroorzaakt is door het Talent.
6.6 Talent is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van het optreden. Voldoet het Talent hieraan niet of niet volledig dan vervalt ieder recht op beloning voor de opdracht.
6.7 TYPIES wordt nimmer werkgever van het Talent, noch is TYPIES ooit aansprakelijk te stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen het Talent en TYPIES ontstaat door acceptatie van een opdracht door het Talent geen andere rechtsverhouding dan die welke in deze algemene voorwaarden geregeld wordt.
6.8 Indien het talent de overeenkomst met de Opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van TYPIES tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de Opdrachtgever uitlaat, kan TYPIES niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de Opdrachtgever mocht voortvloeien, behalve voor opzet en grove schuld zulks aan te tonen door de Opdrachtgever.
6.9 Talenten verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden. Talenten verplichten zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden en indien nodig een reisverzekering af te sluiten.
6.10 TYPIES is noch jegens Talenten, noch jegens Opdrachtgever en derden aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van op weg van en/of naar de opnameplaats en tijdens de opnamen.

Artikel 7 Castings en boekingen specifiek

7.1 Tenzij anders door TYPIES en/of Opdrachtgever wordt bepaald, dient het Talent tenminste dertig minuten voor het begin van de werkzaamheden op de aangegeven plaats aanwezig te zijn. Bij repetities, opnamen en/of uitzending moeten de aanwijzingen van de Opdrachtgever (de klant van TYPIES) worden opgevolgd;

7.2 Het is het Talent niet toegestaan om in het openbaar en in het bijzonder aan de pers enige mededeling te doen met betrekking tot de verrichte of de te verrichten werkzaamheden, tenzij TYPIES anders besluit;

7.3 Indien het Talent de verplichtingen die voortvloeien uit de boeking niet (voldoende) nakomt, heeft TYPIES het recht de overeenkomst te ontbinden en het honorarium niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen.
7.4 In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van het Talent ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking. TYPIES is als dan niet verantwoordelijk voor het uitkeren van enige vergoeding.

7.5 Het Talent verplicht zich naar beste kunnen de werkzaamheden te verrichten met inachtneming van eventueel schriftelijk kenbaar gemaakte overheidsvoorschriften en de, ter plaatse van het optreden, geldende APV, voor zover deze afwijken van normale gangbare voorschriften en verordeningen;

7.6 Het Talent verplicht zich bij boeking tot:
– het bezitten van alle vereiste papieren die voor de werkzaamheden nodig zijn, o.a. verblijfsvergunning, werkvergunning, NAW-gegevens, BSN (voorheen sofinummer) en paspoort of ID- card;
– het verschaffen van alle noodzakelijke informatie, zoals bank- en/of gironummers, verblijfsvergunning, werkvergunning, NAW-gegevens, BSN (voorheen sofinummer) en paspoort of ID- card door ter hand stelling daarvan. Het Talent is op de hoogte en dragen verantwoordelijk voor het feit dat zijn/haar gegevens naar betrouwbaarheid zijn ingevuld, met name NAW-gegevens, BSN en/of paspoort- of ID-nummer. Zolang het Talent hieraan (gedeeltelijk) niet voldoet is TYPIES niet verplicht het Talent uit te betalen;
– het overleggen van een afdoende medische verklaring aan TYPIES in geval van ziekte op het tijdstip van de geplande werkzaamheden;
– het zorg dragen voor een afdoende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering;
7.7 Het Talent vrijwaart TYPIES voor aanspraken van derden, verband houdende met zijn werkzaamheden. Het Talent garandeert TYPIES dat door het aanvaarden van deze werkzaamheden het Talent geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat het Talent verder niet gebonden is aan enige verplichting, nu of in de toekomst, waardoor het Talent zou kunnen worden verhinderd in het uitvoeren en naleven van verplichtingen die jegens TYPIES zijn aanvaard. Deze vrijwaring wordt niet geëist ten aanzien van de rechten van derden, welke TYPIES reeds door een directe overeenkomst met deze derden en hun vertegenwoordigers heeft verworven, alsmede alle rechten van derden op werken, nu of in de toekomst uitgevoerd;
7.8 Het is het Talent niet toegestaan om tijdens de opname(n) handels-, merk- en/of bedrijfsnamen te noemen dan wel daarnaar op directe of indirecte wijze te verwijzen, behoudens uitdrukkelijk verzoek daartoe van opdrachtgever of TYPIES;
7.9 Het is de opdrachtgever en/of het Talent en/of andere bij de opdracht betrokkenen niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van TYPIES, na eenmaal met elkaar door TYPIES in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is het Talent vijftig procent van het honorarium aan TYPIES verschuldigd. Voor opdrachten
„voorvloeiend‟ uit een opdracht geldt eveneens het bovenstaande.
7.10 Buiten de periodes dat een Talent voor de uitvoering van werkzaamheden door TYPIES is geboekt, heeft TYPIES jegens het Talent geen enkele verplichting van welke aard ook, behoudens nakoming van nog uit eerdere overeenkomst bestaande verplichtingen.
7.11 TYPIES heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat TYPIES tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:
– voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, het Talent zijn verplichtingen niet tijdig of niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van TYPIES;
– indien uw medewerking op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter
beoordeling van TYPIES;
– het Talent in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel, indien het Talent middels een vennootschap deze overeenkomst aangaat, deze vennootschap onwillig wordt ontbonden;

– er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen;
7.12 Indien de werkzaamheden -op de overeengekomen tijd- niet kunnen doorgaan of vervallen en TYPIES en de Opdrachtgever derhalve van de prestatie van het Talent geen gebruikt maakt, is TYPIES geen vergoeding verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan reeds verricht zijn, zullen naar rato worden vergoed;

7.13 Het is het Talent niet toegestaan een overeenkomst binnen achtenveertig uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien het Talent door enige oorzaak is verhinderd mee te werken, dient het Talent TYPIES onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van het Talent bij de werkzaamheden heeft TYPIES het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat TYPIES tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt het Talent voorts een boete aan TYPIES van vijftig procent van het overeengekomen honorarium.

7.14 De prijs voor elke repeat, herhaling, meervoudige uitzending wordt in overleg met TYPIES bepaald en loopt via TYPIES. Het productiehuis, reclamebureau, de eigenaar van het merk of in algemene termen „de klant‟, mag het Talent nooit rechtstreeks benaderen.
7.15 Het is agentschappen verboden buiten TYPIES rechtstreeks naar de klant (eigenaarmerk, reclamebureau, productiehuis etc) te stappen voor repeat of welk vervolg dan ook van een door TYPIES gerealiseerde opdracht.

7.16 Het is Opdrachtgever en Talent niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van TYPIES, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan TYPIES, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via TYPIES waren gesloten.

Artikel 8 Betalingen

8.1 Het honorarium (vergoeding) wordt door TYPIES vastgesteld en kan afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de werkzaamheden; alsmede van de ervaring van het Talent.
8.2 Alle opdrachten moeten worden gezien als overeenkomsten van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en uitdrukkelijk niet als arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW. Alle bedragen zijn derhalve een vergoeding en betreffen geen salariëring voortvloeiend uit enig dienstverband;

8.3 Het Talent draagt zelfstandig zorg voor afdracht(en) in het kader van inhoudingen van belasting en/of sociale premies, volksverzekeringen, fiscus en/of bedrijfsvereniging en vrijwaart TYPIES van alle aanspraken van derden, inclusief zichzelf, van welke aard dan ook in dat kader.
8.4 Indien de fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal TYPIES alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief maar niet beperkt tot (fiscale) naheffingen, rente, boetes, interesten en kosten van juridische bijstand, op het betreffende het Talent verhalen;
8.5 TYPIES is uitsluitend en pas dan als een Opdrachtgever de aan het Talent toekomende beloning aan TYPIES heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan het Talent over te gaan. TYPIES kan nimmer worden aangesproken door het Talent voor welke reden dan ook indien de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald aan TYPIES.
8.6 Typies is gerechtigd om naast de administratiekosten ook eventuele andere bedragen die talent aan TYPIES verschuldigd is met uitbetaling van beloningen voor optredens te verrekenen.
8.7 De in de Overeenkomst vermelde vergoeding voor de beloning is bruto bruto, exclusief agency fee, doch inclusief managers fee, bemiddelingskosten en alle overige bijkomende kosten, tenzij vooraf anders overeengekomen is.
8.8 Facturering door het Talent geschiedt, nadat levering en een behoorlijke nakoming door het Talent van haar verplichtingen heeft plaatsgevonden, dan wel na overeengekomen nadrukkelijke schriftelijke acceptatie door TYPIES. Indien het Talent niet in bezit is van een VAR dan kan deze voor eigen rekening en risico verloond worden door een verloningsbureau of het bedrag kan op rekening gestort worden waarbij het Talent zelf 100% verantwoordelijk is voor elke afdracht.

8.9 De factuur vermeldt tenminste de volgende informatie: wettelijke vereisten, datum werkzaamheden, verschuldigde werkfee en, als aangegeven, de losse buy-out

8.10 Betaling van de overeengekomen prijs vindt plaats binnen twee weken nadat de Opdrachtgever aan TYPIES heeft betaald en TYPIES het betreffende bedrag op haar rekening heeft ontvangen. 8.11Als datum van betaling wordt aangemerkt de datum waarop de bedragen van de rekening van TYPIES worden afgeschreven.

8.12 Alle investeringen, die door het Talent worden gedaan of zullen worden gedaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, zijn voor rekening en risico van het Talent.

Artikel 9 incasso en administratie door Typies

9.1 TYPIES is door het Talent bij uitsluiting gemachtigd om voor de aan het Talent toekomende beloning voor op voorstel van TYPIES uitgevoerde opdrachten of daaruit voortvloeiende overdracht van (extra) gebruiksrechten mede namens talent een rekening te zenden aan de betrokken Opdrachtgever. Het is talent niet toegestaan om zelf een rekening voor deze beloning aan Opdrachtgever te zenden, noch deze door een ander te doen zenden, noch om op enigerlei wijze tot incasso van de beloning over te gaan zonder een rekening te zenden of doen zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 TYPIES is te allen tijde gerechtigd de opdracht voor incasso van het Talent toekomende bedragen aan een derde over te dragen. Eventueel niet verhaalbare of incasseerbare incassokosten en dergelijke worden in mindering gebracht op de beloning van het Talent.
9.3 TYPIES is te allen tijde gerechtigd de incasso van aan het Talent toekomende bedragen te staken, doch uitsluitend indien hiervan onverwijld schriftelijk melding wordt gemaakt aan het betrokken Talent.

Artikel 10 Rechten

10.1 Het aangaan van deze overeenkomst houdt in dat het Talent zijn/haar rechten inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, morele rechten, portretrechten en naburige rechten tegen de overeengekomen vergoedingen onbeperkt, geheel en onvoorwaardelijk aan TYPIES overdraagt. Het Talent verleent derhalve hierbij aan Opdrachtgever of TYPIES het recht zijn/haar prestatie naar inzicht en goeddunken van Opdrachtgever of TYPIES te exploiteren conform het bepaalde in de Auteurswet alsmede de Wet op de Naburige rechten.

10.2 Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaar maken en verveelvoudigen van de prestatie/uitvoering, al dan niet in bewerkte vorm;
10.3 Onder uitzenden wordt onder meer verstaan elke vorm van verspreiding van informatie in beeld en/of geluid of anderszins.

10.4 Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie wordt geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding; buy out.
10.5 Het Talent gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden van de prestatie berust bij TYPIES en haar Opdrachtgever.

10.6 Na acceptatie van de buy out heeft TYPIES dan wel Opdrachtgever het recht om de afgekochte rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Het Talent dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke ongevallen. TYPIES kan uit dien hoofde jegens het Talent geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld (nalatigheid) aan de zijde van TYPIES, zulks aan te tonen door het Talent. TYPIES zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van het Talent.
11.2 Het Talent staat ervoor in, dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting van zijn/haar werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Het Talent draagt zelf zorg voor afdoende verzekering hiervan.
11.3 Indien TYPIES uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk is voor enige schade geleden door de Opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief ter zake van de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten.

11.4 Het Talent vrijwaart TYPIES voor alle aansprakelijkheid die de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens TYPIES zou kunnen doen gelden.
11.5 TYPIES is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het Talent op weg naar/van de opdrachtlocatie en tijdens opdrachten.
11.6 Het Talent staat er jegens TYPIES voor in, dat de verrichte diensten vrij zijn van gebreken en is jegens TYPIES aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan TYPIES toekomend recht, zal het Talent ieder gebrek aan het geleverde op eerste verzoek van TYPIES onverwijld herstellen.
11.7 Het Talent is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van iedere vorm van verzuim van of door het Talent.
11.8 TYPIES is te allen tijde gerechtigd een na het intreden van het verzuim aangeboden nakoming te weigeren.
11.9 Het Talent vrijwaart TYPIES van alle aanspraken van derden die direct of indirect het gevolg mochten zijn van enig gebrek aan de verrichte diensten. Ook vrijwaart het Talent TYPIES tegen alle aanspraken van derden die menen enig recht met betrekking tot de verrichte diensten te hebben en het Talent staat er jegens TYPIES voor in, dat zij zonder enige belemmering gebruik kan maken van de verrichte diensten.
11.11 TYPIES is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, beschadiging en/of verlies van de goederen van het Talent of van de Medewerkers van het Talent, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van TYPIES, zulks aan te tonen door het Talent. 11.13 Het Talent is aansprakelijk voor alle schade van TYPIES als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen van TYPIES en/of goederen van de Medewerkers van TYPIES en/of goederen van andere Wederpartijen van TYPIES en/of hun Medewerkers, voor zover deze schade het gevolg is van enig handelen of nalaten van het Talent en/of de Medewerkers van het Talent.
11.14 Het Talent is aansprakelijk voor alle schade van TYPIES als gevolg van dood of lichamelijk letsel van (Medewerkers van) TYPIES of (Medewerkers van) andere Wederpartijen van TYPIES, voor zover deze schade is veroorzaakt door enig handelen of nalaten van (Medewerkers van) het Talent. 11.15 TYPIES is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij geen gehoor geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling door het Talent en voor de nakoming daarbij een redelijke termijn van tenminste dertig (30) dagen is gesteld.
11.16 Voor zover TYPIES op welke grond dan ook jegens het Talent aansprakelijk mocht zijn voor enige door het Talent geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de door partijen overeengekomen prestatie en, voor zover de factuurwaarde van deze prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van TYPIES zou worden uitgekeerd.
11.17 In verband met de aanspraken van partijen uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel andere aanspraken die verband houden met de prestatie van het Talent, is de administratie van TYPIES beslissend, behoudens onomstotelijk tegenbewijs door het Talent.
11.18 Het Talent zal TYPIES vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor het Talent ingevolge het bovenstaande of aansprakelijk is.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht heeft TYPIES het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat TYPIES gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en zover TYPIES reeds enige aanbetaling aan het Talent heeft verricht, zal het Talent deze aan TYPIES restitueren, behoudens voorzover deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door het Talent verrichte prestatie.

12.2 Het Talent is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien hij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting of ingevolge het onderstaande voor zijn rekening komt. Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder overmacht aan de zijde van de Wederpartij de navolgende omstandigheden:

(a) niet of niet tijdig presteren door enige toeleverancier of andere opdrachtnemer van het Talent; (b) personeelstekort, staking, ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf van het Talent; (c) ongeschiktheid van of gebrek van in hulp- en transportmiddelen en andere zaken waarvan het Talent gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst;
(d) gedragingen van Medewerkers of andere personen waarvan het Talent gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst;
(e) transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met door het Talent gekozen transportmiddelen;
(f) verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens de Wederpartij;
(g) overheidsmaatregelen, waaronder in-, uit- en doorvoerverboden van door de Wederpartij te leveren zaken;
(e) niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q.. vergunningvereisten, overige normen en richtlijnen door het Talent.
12.3 Indien het Talent zich jegens TYPIES op enigerlei grond, terecht of onterecht, op overmacht beroept, dan heeft TYPIES het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat TYPIES gehouden is tot enige schadevergoeding van schade of anderszins. Indien en voorzover TYPIES reeds enige betaling aan het Talent heeft verricht, zal het Talent deze aan TYPIES restitueren, ook indien deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de Wederpartij verrichte prestatie.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 TYPIES is gerechtigd om de Overeenkomst met het Talent, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:
a. het Talent in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien;
b. het Talent in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan; c. het Talent surséance van betaling aanvraagt;
d. het Talent onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
e. de rechtspersoon van het Talent wordt ontbonden of de onderneming van het Talent wordt geliquideerd.

Artikel 14 Nietigheid e.d.

De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en derhalve ook van de algemene voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. Het voorgaande geldt dienovereenkomstig in het geval dat enige bepaling van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan in strijd zou zijn met enige regelgeving op het gebied van het recht.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Voor zover daarvan in deze algemene niet is afgeweken, zijn de Algemene Vecta Talentenvoorwaarden d.d. 1 juli 1992 van toepassing, gedeponeerd onder nummer 1852 en 1853 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam c.q. de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden. Het Talent verklaart van deze algemene voorwaarden alsmede de Algemene Vecta Talentenvoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan. 15.2 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
15.3 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met
uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te
Amsterdam.
Typies Casting BV, januari 2015