Algemene voorwaarden: Opdrachtgevers

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVERS van Typies Casting BV
Typies Casting Agency is gevestigd in Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 34268668.
Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van Typies Casting BV. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige bevatten. Typies Casting BV 
wordt hierna als “TYPIES CA” aangeduid.

Artikel 1 Begrippen

1.1 Talent: iedereen (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die door tussenkomst van of op voorstel van TYPIES CA wordt gekoppeld aan een productie van een opdrachtgever of deelneemt aan een optreden als artiest, (stem)acteur, model of (edel)figurant;
1.2 Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee TYPIES CA in een Overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan talent(en). Indien degene die van de diensten van TYPIES CA gebruikt maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag TYPIES CA er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever jegens TYPIES CA zijn. Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens TYPIES CA en haar Talent;

1.3 Overeenkomst: een tussen TYPIES CA en Opdrachtgever en/of een tussen TYPIES CA en het Talent overeengekomen overeenkomst van opdracht.
1.4 Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst. Verricht per fax, telefoon, e-mail, post, persoonlijk;

1.5 Opdracht: een door opdrachtgever aan TYPIES CA verleende opdracht in de ruimste zin van het woord.

  1. 1.6  Uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord;

  2. 1.7  Bemiddelingsfee: bureaucommissie of agencyfee, een percentage dat in de verdiensten van talent zit.

  1. 1.8  Day fee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten;

  2. 1.9  Buy out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen

periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals internet, tv, narrow-casting, commercials, reclamefotografie, film, print etc.
1.10 Inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens, waaronder privé details, maten en cv van het Talent in het bestand van TYPIES CA;
1.11 (Extra) Gebruiksrechten: alle bedragen verstaan die (mede) namens het Talent aan Opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht voor gebruik van beeld 
– of geluidsmateriaal waar door talent aan mee is gewerkt. Om “extra gebruiksrechten” gaat het als er sprake is van ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst herhaald, meer uitgebreid of langduriger gebruik.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, afspraken, aanbiedingen (offertes), bemiddelingen, werkzaamheden door TYPIES CA en op alle Overeenkomsten.
2.2 Voorzover Opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door TYPIES CA.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover TYPIES CA zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door TYPIES CA uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor TYPIES CA de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Alle door TYPIES CA gedane offertes en bevestigingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door TYPIES CA

te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat TYPIES CA enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
3.2 Opdrachtgever is verplicht om (a) alle door TYPIES CA gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en correct aan TYPIES CA te verschaffen, op grond waarvan TYPIES CA een aanbieding aan Opdrachtgever zal doen en daaraan uitvoering zal geven.

3.3 Indien de in artikel 3.2 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal TYPIES CA gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan TYPIES CA te voldoen.

3.4 Indien er na een gedane offerte geen Overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever gehouden om de terzake van de offerte en/of verrichte werkzaamheden door TYPIES CA in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.
3.5 Een Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand nadat Opdrachtgever en TYPIES CA de Overeenkomst hebben ondertekend of Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van TYPIES CA heeft ondertekend en aan TYPIES CA ter hand heeft gesteld.

3.6 Indien een schriftelijke Overeenkomst of opdrachtbevestiging achterwege is gebleven, wordt de Overeenkomst desalniettemin geacht tot stand te zijn gekomen indien TYPIES CA reeds met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, voor zover dit begin van de uitvoering voortvloeit uit afspraken of uitlatingen van of namens Opdrachtgever waarop TYPIES CA in redelijkheid kon en mocht vertrouwen.

3.7 Afspraken tussen TYPIES CA en de contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever binden Opdrachtgever. Is bij feitelijke uitvoering van de Opdracht geen contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig, dan wordt TYPIES CA geacht – voor zover noodzakelijk – met instemming van Opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever op te treden en is zij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van Opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan TYPIES CA te vergoeden.

Artikel 4 Vergoeding en betaling

4.1 Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient de betaling te zijn bijgeschreven op de bankrekening van TYPIES CA. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht volledig met de inhoud van de factuur in te stemmen.

4.2 Wanneer het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de Opdrachtgever 2% rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan TYPIES CA, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot volle maand.
4.3 Alle kosten die door TYPIES CA c.q. het Talent worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de Opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de Opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin TYPIES CA c.q. de door haar vertegenwoordigde een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vorderingen of het handhaven van haar rechten. 4.4 Nadat de Opdrachtgever ten volle aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens TYPIES CA, wordt het Talent voor zijn/haar werkzaamheden betaald.
4.5 De Opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot het overeengekomen gebruik van de gemaakte opnamen nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden. Bij overtreding, is de Opdrachtgever jegens TYPIES CA een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van EUR 200,– per dag, per opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking. Bij gebreke aan betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, is Typies CA gerechtigd de gerechtelijke,

buitengerechtelijke en incassokosten te verhalen op de Opdrachtgever. Tevens is dan de wettelijke rente verschuldigd.
4.6 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en exclusief de aan rechtenorganisaties te betalen vergoedingen.

4.7 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, of betaling voor een bepaalde datum, wordt door niet-tijdige of niet-volledige betaling van een termijn de gehele overeengekomen vergoeding direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
4.8 Indien Opdrachtgever niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft TYPIES CA een retentierecht met betrekking tot alle zaken die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, totdat al het door Opdrachtgever verschuldigde aan TYPIES CA is voldaan.

4.9 Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van de Overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van TYPIES CA prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/ of koerswijzigingen, techniek en/of rechtenorganisaties – mochten voordoen, is TYPIES CA gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien voornoemde verhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de kosten, heeft ieder van de partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.10 Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, dan is ieder van de Opdrachtgevers jegens TYPIES CA hoofdelijk verbonden tot betaling van alle vergoedingen en kosten.
4.11 Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding zonder enige korting of verrekening te voldoen.

4.12 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van TYPIES CA daartoe aanleiding geeft, is TYPIES CA gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aan TYPIES CA (aanvullende) zekerheid stelt in een door TYPIES CA te bepalen vorm en/of een (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaalt.

Artikel 5 Geheimhouding

Opdrachtgever is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden die hij van TYPIES CA heeft ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 TYPIES CA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever ten gevolge van verwijtbare, niet-behoorlijke uitvoering van de opdracht door TYPIES CA, zulks aan te tonen door Opdrachtgever, tot maximaal het bedrag dat de schadeverzekeraar uitkeert.
6.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding, is dat TYPIES CA steeds zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk op de hoogte is gesteld.

6.3 Wanneer materiaal van het Talent bij de Opdrachtgever kwijt of beschadigd raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van de Opdrachtgever komen. Bovenstaande geldt tevens voor het in goede staat terugbezorgen van het materiaal.
6.4 De Opdrachtgever vrijwaart TYPIES CA voor alle aansprakelijkheid welke de Bedrijfsvereniging, UWV en/of de belastingdienst eventueel jegens TYPIES CA zou doen blijken gelden.

6.5 De Opdrachtgever verplicht zich WA verzekerd te zijn gedurende de werkzaamheden.
6.6 Typies CA is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de Talenten of hun begeleiders.
6.7 Typies CA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als het Talent niet meewerkt of te laat of niet arriveert voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde Typies CA, zulks aan te tonen door Opdrachtgever. Van grove schuld of nalatigheid van Typies CA is in elk geval geen sprake als kinderen niet mee willen werken aan opnames of castings, ziek zijn of naar school gaan (verplichte of onverplichte les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als

de via Typies CA geboekte Talenten zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met de Opdrachtgever aangingen.
6.8 De totale aansprakelijkheid van TYPIES CA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde.

6.9 Onder “directe schade” als bedoeld in artikel 6.1 wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van TYPIES CA aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
6.10 De totale aansprakelijkheid van TYPIES CA voor alle andere schade dan de schade die het gevolg is van toerekenbare tekortkoming door TYPIES CA in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van TYPIES CA zou worden uitgekeerd, onverminderd het in dit artikel 6 bepaalde.
6.11 Aansprakelijkheid van TYPIES CA voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste investeringen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.12 De aansprakelijkheid van TYPIES CA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever TYPIES CA onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en TYPIES CA ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat TYPIES CA in staat is adequaat te reageren.
6.13 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TYPIES CA meldt.
6.14 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook toegebracht door Opdrachtgever of derden aan eventueel door TYPIES CA aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door TYPIES CA in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte goederen. Opdrachtgever is verplicht om terzake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten.
6.15 Indien TYPIES CA direct of indirect ondergeschikten van TYPIES CA, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van TYPIES CA ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van TYPIES CA, zulks aan te tonen door Opdrachtgever.
6.16 Opdrachtgever zal TYPIES CA vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is. Opdrachtgever zal aan TYPIES CA vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door TYPIES CA gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.

Artikel 7 Verplichtingen van Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is jegens TYPIES CA verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op enige activiteit van Opdrachtgever in het kader van een Opdracht, onverkort na te komen.

7.2 Opdrachtgever garandeert jegens TYPIES CA over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee TYPIES CA de Opdracht uitvoert en het gebruik van hetgeen TYPIES CA levert. Opdrachtgever zal TYPIES CA desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan TYPIES CA ter beschikking stellen.

7.3 Opdrachtgever zal TYPIES CA steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee TYPIES CA de Opdracht uitvoert of het gebruik van hetgeen TYPIES CA levert. 7.4 Opdrachtgever zal met betrekking tot diensten gelijk of vergelijkbaar aan de diensten van TYPIES CA niet aan een derde enige opdracht (doen) geven, dan wel dergelijke diensten (doen) gedogen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van TYPIES CA.

7.5 Opdrachtgever zal TYPIES CA volledig in staat stellen om haar diensten naar behoren te verrichten.
7.6 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal TYPIES CA gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel de levering van de diensten op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding en de schade van TYPIES CA volledig aan TYPIES CA te voldoen.
7.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd, zonder de schriftelijke toestemming van TYPIES CA, het geleverde door te verkopen en/of leveren aan derden, dan wel haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
7.8 Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere Talenten via TYPIES CA worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van TYPIES CA diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld het boeken van Talenten, het organiseren van castings, het opsturen van foto’s van de Talenten of het hergebruiken van foto’s van de Talenten die ooit via TYPIES CA geboekt waren).

Artikel 8 Uitbesteding, wijzigingen, meer- en minderwerk

8.1 TYPIES CA is gerechtigd om de levering van de diensten geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden, met dien verstande, dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij Opdrachtgever een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt. 8.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de diensten van TYPIES CA zulks naar het oordeel van TYPIES CA noodzakelijk maakt, zal TYPIES CA gerechtigd zijn om in overleg met Opdrachtgever de overeengekomen diensten te wijzigen c.q. aan te vullen.

8.3 Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan TYPIES CA kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door TYPIES CA zijn aanvaard. De kosten die zijn verbonden aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.

8.4 Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.5 Indien voor de werkzaamheden van TYPIES CA een vaste prijs is overeengekomen, zal iedere overschrijding daarvan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever behoeven. Opdrachtgever is alsdan gehouden bedoeld meerwerk pro rata aan TYPIES CA te vergoeden, alsmede de additionele kosten.
8.6 Indien TYPIES CA ten behoeve van of bij de uitvoering van de Overeenkomst, een overeenkomst met een leverancier of een andere derde heeft gesloten welke gebruik maakt van algemene voorwaarden, dan zijn ook deze voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst tussen TYPIES CA en Opdrachtgever en kan TYPIES CA zich daarop jegens Opdrachtgever beroepen.

Opdrachtgever aanvaardt hierbij de toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden, waarvan door TYPIES CA op zijn verzoek een afschrift aan Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld. 8.7 TYPIES CA zal zich ervoor inspannen dat in het kader van de Overeenkomst gecontracteerde Talenten en Leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks Opdrachtgever het recht geeft om schadevergoeding te vorderen of de Overeenkomst te ontbinden, heeft TYPIES CA echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. TYPIES CA zal steeds tevoren wel in overleg met Opdrachtgever treden over dergelijke wijzigingen.

8.8 Indien TYPIES CA voor het aanwerven van derden haar bemiddeling verleent, zal TYPIES CA een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. De honorering van door bemiddeling van TYPIES CA door Opdrachtgever geëngageerde derden voor wie TYPIES CA niet aansprakelijk is, geschiedt rechtstreeks door Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaart TYPIES CA dienaangaande van iedere aanspraak van bedoelde derden.

8.9 Indien voor de werkzaamheden van TYPIES CA een vaste vergoeding is overeengekomen, zal, indien de werkzaamheden minder tijd in beslag hebben genomen dan is overeengekomen of voorzien of minder kosten zijn gemaakt, dit geen gevolgen hebben voor de overeengekomen vergoeding.

Artikel 9 Levering en risico

9.1 De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden TYPIES CA niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 De leveringstermijnen vangen pas aan op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later, bij ontvangst van alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen en bescheiden als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden of bij ontvangst van de bedongen vergoeding.

9.3 Verzending of bezorging van goederen door of vanwege TYPIES CA aan wie en waar dan ook, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.4 Indien Opdrachtgever het door TYPIES CA geleverde niet afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. TYPIES CA is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had afname plaatsgevonden.

9.5 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het geleverde. Daarbij is Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen alsmede voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen. Opdrachtgever vrijwaart TYPIES CA dienaangaande van alle aanspraken van derden.

9.6 TYPIES CA is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever of derden toebehorende gelden en goederen.
9.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of ieder verlies van door TYPIES CA of door derden – al dan niet tegen betaling – aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, alsmede voor schade aan en/of verlies van door Opdrachtgever gebruikte goederen. Opdrachtgever vrijwaart TYPIES CA voor iedere aanspraak terzake.
9.8 Indien Opdrachtgever bij de levering geen bezwaren maakt, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en heeft de levering plaatsgevonden.
9.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst is bestemd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TYPIES CA wijzigingen aan te brengen in het geleverde.

Artikel 10 Eigendom

10.1 De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten ter beschikking gestelde goederen, blijft te allen tijde bij TYPIES CA. 10.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij TYPIES CA of haar licentiegevers berusten.

Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TYPIES CA, genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan
als uitdrukkelijk door TYPIES CA wordt toegestaan in de Overeenkomst.
10.3 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens TYPIES CA niet nakomt, is TYPIES CA onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de ter beschikking gestelde goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht aan TYPIES CA alle medewerking te verlenen indien deze van voornoemd recht gebruik maakt.

Artikel 11 Boetebeding

Bij overtreding van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de artikelen 7 is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,— aan TYPIES CA verschuldigd, onverminderd enig ander aan TYPIES CA toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van ziekte van een Talent op het tijdstip van de boeking is dit overmacht. TYPIES CA zal in dit geval haar best doen z.s.m. een adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is TYPIES CA niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade door de Opdrachtgever.

12.2 In geval het Talent door andere omstandigheden van privé aard niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig is, zal TYPIES CA zich inspannen om adequate vervanging te verzorgen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk dan zal de boeking verzet worden, TYPIES CA is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de Opdrachtgever.

12.3 In geval van overmacht zal TYPIES CA zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van TYPIES CA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van TYPIES CA jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van TYPIES CA kan worden verlangd.

12.4 Onder overmacht in de zin van dit artikel van deze algemene voorwaarden wordt mede begrepen:
– niet toerekenbare tekortkoming van TYPIES CA of van personen waarvan TYPIES CA bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en van TYPIES CA; alsmede
– werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van TYPIES CA, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.
12.5 Voor het geval sprake is van toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever, is het bepaalde in artikel 6:75 BW uitgesloten en is Opdrachtgever derhalve gehouden om iedere door TYPIES CA geleden schade te vergoeden, onverminderd iedere andere verplichting van Opdrachtgever en zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 13 Prijzen

13.1 Tarieven worden na schriftelijke (e-mail) aanvraag aan de hand van overleg met TYPIES CA en het Talent per opdracht vastgesteld.
13.2 De opdrachtgever kan het Talent boeken tegen de volgende tarieven: dag(deel) en avond. Onder een dagdeel wordt de prijs voor maximaal vier werkuren binnen hetzelfde tijdsbestek verstaan. Delen van een uur worden naar een heel uur afgerond. Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur. Een avond of nacht toegevoegd gaat in overleg.

13.3 Alle door TYPIES CA gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en in overleg exclusief reiskosten en eventuele overige onkosten.

13.4 Tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend geldig voor eenmalige uitzending en enkelvoudige herhaling.
13.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan overleg te plegen met het door TYPIES CA bemiddelde Talent over prijzen en verdiensten.

13.6 De Opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een Talent. Wanneer een Opdrachtgever dit wenst, dienen vooraf bindende afspraken gemaakt te worden met TYPIES CA in de vorm van een buy out. Hiervoor gelden speciale tarieven.
13.7 Een offerte wordt gedaan op grond van TYPIES CA ter beschikking gestelde informatie en onder voorbehoud van definitieve inzage van het script en/of bekendmaking van de werkzaamheden. Een offerte is geldig tot 90 dagen na dagtekening.

13.8 Voor het gebruik van opnames buiten Nederland, of langer dan 1 jaar, bij commercials, narrow casting, tv, print, internet en/of welke vorm van reclame-uiting dan ook, gelden aangepaste tarieven. Deze zullen in onderling overleg tussen Opdrachtgever en TYPIES CA worden bepaald.
13.9 De prijs voor elke repeat, herhaling of meervoudige uitzending wordt in overleg met TYPIES CA bepaald en loopt via TYPIES CA. Het productiehuis, reclamebureau, Opdrachtgever mogen het Talent nooit rechtstreeks benaderen.

13.10 Typies CA heeft volmacht van haar Talenten en behartigt alle belangen en zaken van haar Talenten. Opdrachtgevers van Typies CA mogen niet rechtstreeks met de Talenten contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de Talenten geen overeenkomsten laten tekenen. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarde toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van Typies CA, zijn niet bindend voor het Talent noch voor Typies CA.

13.11 De opnames die van de Talenten gemaakt worden, mogen worden gebruikt voor kleinschalige publicaties in Nederland. Onder kleinschalige publicaties worden uitsluitend de volgende media verstaan met maximaal de volgende publicatieperiodes:
A Winkelposters en -materiaal dat niet langer dan twee maanden in één of meerdere filialen hangt of staat;

B Advertenties die niet langer dan twee maanden en hoogstens 10 maal in week-, maand- of kwartaalbladen worden geplaatst;
C Redactionele stukken die éénmaal geplaatst worden;
D Eénmalig gebruik in brochures.

De vergoeding voor deze publicaties wordt geacht te zijn opgenomen in het uur-, dag – of dagdeeltarief, van tevoren overeengekomen tussen Typies CA en Opdrachtgever. Indien de vergoedingen en het reisgeld dus nog niet door de opdrachtgever voldaan zijn, mag er niet tot publicatie worden overgegaan.

Artikel 14 Reiskosten

14.1 De reiskosten, van woonplaats tot werkplek, worden doorberekend volgens het fiscaal toegestane tarief.
14.2 TYPIES CA rekent reiskosten wanneer dit voorafgaande aan een opdracht in overleg tussen Opdrachtgever en TYPIES CA is bepaald.
14.3 De Opdrachtgever is tevens reiskosten verschuldigd voor 1 begeleider bij de boeking van een Talent jonger dan 16 jaar.
14.4 Wanneer werkzaamheden in het buitenland verricht worden, dient de Opdrachtgever de volledig verschuldigde reis- en verblijfskosten te voldoen.

Artikel 15 Boekingen

15.1 De door de Opdrachtgever en TYPIES CA schriftelijke of mondelinge opdrachtbevestiging is bindend voor beide partijen.
15.2 Opties op een Talent dienen uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd om uitgevoerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking, voordat de boeking van de tweede optant wordt vastgelegd.

15.3 Typies CA is verplicht ervoor te zorgen dat het Talent die de Opdrachtgever boekte, weet hoe laat ze op welke locatie moet zijn en wat hij/zij aan kleding of andere zaken moet meenemen. Verder is Typies CA de opdrachtgever behulpzaam bij het selecteren van de Talenten en dient Typies CA te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet en, indien gewenst door de Opdrachtgever, een contract.
15.4 Voor Talenten die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., daarvoor mag Typies CA alleen portretrechten in rekening brengen als de foto’s gelukt zijn en inderdaad gepubliceerd worden. De werk-, reis- en onkostenvergoedingen mag Typies CA dan wel berekenen.
15.5 Bij opties controleert Typies CA de maat en beschikbaarheid van het Talent niet, het Talent wordt alleen vrijgehouden van andere boekingen.
15.6 Bij een mooi-weer-boeking geldt: eerste verplaatsing geen kosten, tweede verplaatsing 50% van het overeengekomen tarief en additionele kosten, derde verplaatsing of annulering 100% van het overeengekomen tarief en alle additionele kosten. Annulering dient bij een mooi-weer-boeking 16 uur vóór aanvang plaats te vinden.
15.7 Het is Opdrachtgever en talent niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van TYPIES CA, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan TYPIES CA, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via TYPIES CA waren gesloten.
15.8 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder, of ander, gebruik van foto’s, film en/of ander materiaal van de Talenten dan de opdrachtbevestiging of factuur aangeeft.
15.9 Beide partijen zullen zich onthouden van gedragingen of uitingen tengevolge waarvan de goede naam van de Opdrachtgever en/of TYPIES CA in diskrediet zou kunnen worden gebracht.

Artikel 16 Publicatie

16.1Andere publicaties dan de hierboven vermelde zijn verboden. Hergebruik van foto’s is ook verboden. Tenzij door Typies CA daarvoor uitdrukkelijk, vòòraf en schriftelijk toestemming is gegeven. Typies CA is verplicht op aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt, schriftelijk te geven. Ter bescherming van de Talenten waarvoor Typies CA bemiddelt geldt: Het gebrek aan een schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van Typies CA geldt als bindend bewijs voor het feit dat de voor portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is.
16.2 Publicaties van de Talenten die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het Talent geweld aandoen, zijn verboden.
16.3 Het gebruik van het portret van de Talenten is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.
16.4 Bij ongeautoriseerde publicatie door de Opdrachtgever of de zijnen, is Typies CA gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen. Deze vergoeding zal gebaseerd zijn op de gemaakte offerte, plus een opslag van EUR 500,- per Talent, per jaar dat de onrechtmatige publicatie duurde. Deze vergoeding is verschuldigd door de Opdrachtgever, tenzij deze onomstotelijk kan bewijzen dat hij deze tarieven, deze voorwaarden en het feit dat portretrechten verschuldigd waren, bekend maakte bij derden die onrechtmatig publiceren.
16.5 Bij herhaalde overtreding van het in artikel 8 genoemde verbod, is de overtreder per Talent de portretrechten verschuldigd voor een periode van 5 jaar, wereldwijd, voor alle media en publicatiemiddelen volgens normale standaardtarieven.

Artikel 17 Annulering

17.1Indien een boeking binnen 48 uur (de uren van 9 tot 18 op maandag tot en met vrijdag) van tevoren wordt afgebeld, dan zal Typies CA geen kosten in rekening brengen aan Opdrachtgever.
17.2 Indien een boeking tussen 48 en 24 uur (de uren van 9 tot 18 op maandag tot en met vrijdag) van tevoren wordt afgebeld, dan factureert Typies CA 50% van de werkfee factureren voor het Talent aan Opdrachtgever.

17.3 Indien een boeking op de boekingsdag (of binnen 24 uur) wordt afgebeld, dan factureert Typies CA de volledige afgesproken fee voor het Talent aan Opdrachtgever.
17.4 Voor meerdaagse boekingen is de opzegtermijn gelijk aan het aantal geboekte dagen. Wordt deze termijn niet aangehouden, dan is de opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd.

Artikel 18 Agentschappen / Managers

18.1 Indien het Talent eist dat bemiddeling mede via een agent loopt, is het ook dan verboden dat agent of manager rechtstreeks naar de Opdrachtgever van TYPIES CA, of alsmede naar de eigenaar van het merk, toegaat voor verdere zaken omtrent het Talent.

Artikel 19 Opzegging

Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst desalniettemin en om welke reden dan ook opzegt, zal iedere overeengekomen vergoeding volledig aan TYPIES CA verschuldigd en direct opeisbaar zijn.

Artikel 20 Ontbinding en opschorting

TYPIES CA is gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien;
b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan;
c. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
e. de rechtspersoon van Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd.

Artikel 21 Nietigheid e.d.

De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en derhalve ook van de algemene voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. Het voorgaande geldt dienovereenkomstig in het geval dat enige bepaling van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan in strijd zou zijn met enige regelgeving op het gebied van het recht.

Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1 Voor zover daarvan in deze algemene niet is afgeweken, zijn de Algemene Vecta Talentenvoorwaarden d.d. 1 juli 1992 van toepassing, gedeponeerd onder nummer 1852 en 1853 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam c.q. de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden. Het Talent verklaart van deze algemene voorwaarden alsmede de Algemene Vecta Talentenvoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan. 22.2 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
22.3 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Typies Casting BV, januari 2015